Ekstraordinær båndtvang

Posted by on Feb 15, 2019 in Nyheter | 0 comments

Ringerike viltnemnd har fattet vedtak om ekstraordinær båndtvang i Ringerike kommune med øyeblikkelig virkning.

Hentet fra: https://www.ringerike.kommune.no/aktuelt/ekstraordinar-bandtvang/

Se Ringerike kommunes hjemmesider for oppdatert informasjon

Vedtak om båndtvang

Med hjemmel i lov om hundehold § 6 og forskrift om hundehold, Ringerike kommune, Buskerud § 7 vedtas forskrift om ekstraordinær båndtvang i Ringerike kommune med øyeblikkelig virkning.
Ringerike viltnemnd kan oppheve forskriften umiddelbart dersom forholdene tilsier det.

Vedtaket er fattet med hjemmel i lov av 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6 annet ledd bokstav f og i forskrift om hundehold, Ringerike kommune, Buskerud § 7 fattet følgende

Store mengder med løs snø skaper vanskelige leveforhold for viltet i kommunen. I tillegg har det vært mildvær og nedbør i form av regn den siste tiden som har ført til skarelag som topplag. Dette vanskeliggjør forholdene for rådyra spesielt, og reduserer rådyras mulighet til å bevege seg og å finne

lettfordøyelig og næringsrik vinterføde. Hunder som løper løse kan føre til at de blir jaget i døde, eller forbrenner livsviktig energi.

For å beskytte viltet ønsker vi å innføre ekstraordinær båndtvang i Ringerike kommune med øyeblikkelig virkning gjennom fastsettelse av lokal forskrift hjemlet i lov om hundehold. Hunder skal så lenge forskriften gjelder holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet.

Forskriften omfatter alle hunder med følgende unntak:

  • Dresserte bufehunder
  • Tjenestehunder (politi, toll, militær og redningstjeneste)
  • Hunder under lovlig kvotejakt på gaupe
  • Ettersøkshunder for skadet vilt i aktiv tjeneste

Forskriften gjelder til ordinær båndtvang inntrer 1. april 2019. Dersom forholdene tilsier det, oppheves den ekstraordinære båndtvangen.

Forskrift om ekstraordinær båndtvang for hunder i Ringerike kommune, Buskerud

§ 1 Formål
Grunnet ekstraordinære forhold for viltet, med lokalt store snømengder, innføres ekstraordinær båndtvang i hele Ringerike kommune. Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at de ikke kan jage eller skade hjortevilt.

§ 2 Virkeområde
Denne forskriften gjelder alle hunder med følgende unntak:

  • dressert bufehund som brukes til å vokte storfe, sau eller geit
  • hund i aktiv politi‐, toll‐, militær‐ og redningstjeneste eller under trening for slik tjeneste
  • hund i bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt

§ 3 Dispensasjon
Det kan, etter søknad, gis dispensasjon fra disse bestemmelsene i særskilte tilfeller.

§ 4 Hund som løper løs
Enhver kan oppta løs hund i båndtvangstiden. Hunden skal leveres til hundeholderen. Dersom dette ikke lar seg gjøre skal hunden snarest leveres til politiet.

§ 5 Straff
Overtredelse av denne forskriften straffes i henhold til hundelovens bestemmelser.

§ 6 Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder inntil videre, men ikke lenger enn til 1. april 2019 når ordinær båndtvang etter hundelovens § 6 første ledd inntrer. Ringerike Viltnemnd kan, dersom forholdene tilsier det, oppheve forskriften umiddelbart.