Vikerfjell skiløyper informerer

Posted by on Dec 18, 2017 in Nyheter | 0 comments

Snøen har meldt sin ankomst på Vikerfjell, og løypemaskinene har kjørt så snart forholdene har tillatt det. Det har også vært kjørt med snøscooter der hvor det ikke har vært mulig å kjøre med de store maskinene. Det har vært lagt ned et betydelig arbeid for å utbedre løypene i år fra grunneiernes side, og spesielt kan nevnes at Stein Olav Bleken og Ola Viker har utbedret løypetraseen fra Vikersetra og ned til Elsrud/Skarrud. Denne strekningen ligger innenfor Vikerfjell naturreservat og Vikerfjell Skiløyper (VS) fikk godkjenning for arbeidet hos Fylkesmannen i Buskerud. Dette vil gjøre det mye lettere for løypemaskinen å komme over til Skarrud/Elsrud som har vært en stor utfordring tidligere år ved lite snø. Det har også blitt felt mange trær langs løypene for å utvide løypetraseene, som også gir muligheter for å tilrettelegge for skøyting i utvalgte områder. Det skal være etablert en bra såle nå, og så snart «kong vinter» melder sin anmarsj med mer snø, så skal alt ligge til rette for en fin skisesong!

 

Det er som foregående sesong Ole Ringerud og Stein Olav Bleken som kjører løyper for VS. Ole Ringerud kjører fra Tosseviksetra og sydover til Flaskerud og Høgfjell, mens Stein Olav Bleken kjører fra Tosseviksetra og nordover til Skarrud, via den Store Stein og har løypene til Gjøranfisen og Treknatten. Det er inngått en ny tre-års avtale for løypekjøring med Stein Olav Bleken og en ny ettårs avtale med Ole Ringerud, etter hans eget ønske. Det ble gitt mange positive tilbakemeldinger i fjor på løypene til toppen av Gyranfisen (1127 moh) og Treknatten (1101 moh). Det planlegges også ny løype til Gullknappen i Vikerfjell syd, med løype fra toppen av Høgfjell.  VS håper det blir forhold og økonomisk grunnlag til å kjøre disse løypene i år også. Fjell løypene prioriteres når forholdene tillater det og især i vinter og påskeferier.

 

VS gir økonomisk støtte til Nes Stil og Løypeforening (NSOL) i år også, som har løypenett som grenser inn mot VS sitt løypenett i den nordlige delen.  Det vil derfor være god kapasitet til løypekjøring i år, om økonomien tillater det ved at flest mulig bidrar med å betale medlemskontingenten!

 

Det jobbes meget aktivt med å skaffe sponsorer til foreningen, og ny-inntredende medlemmer i styret Morten Andresen og Erlend Søraker, har lagt ned stor arbeidsinnsats for å skaffe flere sponsorer, noe de har lykkes veldig bra med. Det vil bli lagt ved en folder med informasjon om bedriftene som støtter VS når medlemskontingentene sendes ut i midten av januar 2018, og fordelene som disse bedriftene tilbyr medlemmene i VS. Vi oppfordrer alle medlemmene til å støtte sponsorene våre!

 

Medlemskontingenten vil være 1200 kr for familie/hyttemedlemskap, som i fjor. Det er også mulig å støtte foreningen med 800 kr som enkeltmedlem. Styret vil som tidligere år oppfordre alle hytteeiere og brukere av skiløypene til å støtte forening ved å betale medlemskontingenten. Det er medlemmene gjennom betaling av medlemskontingenten, som er den klart største inntektskilden til VS, som igjen gir rammen til hvor gode løypene skal være gjennom vintersesongen. Oppdatert medlemslister finner du på VS hjemmeside. Det er i år etablert en Vipps betalingsløsning for støtte til foreningen, som spesielt retter seg mot dagsturister som benytter seg av skitilbudet på Vikerfjell, men alle er velkomne til å bidra!

 

Tusen takk til alle de som støtter Vikerfjell Skiløyper ved å betale medlemskontingenten eller gir et Vipps bidrag ?.

 

Turskiltprosjektet

 

VS har vært så heldige å få tildelt 557,183 kr fra Turskilt prosjektet etter søknad i 2016 for å erstatte de gamle tre skiltene med nye skilt. Turskiltprosjektet er et spleiselag mellom Buskerud Fylkeskommune, Gjensidige stiftelsen og Ringerike Kommune. Informasjon om Turskiltprosjektet kan finnes på www.turskiltprosjektet.no. Det har tatt tid å få etablert grunneieravtaler med alle berørte grunneiere, men dette er på plass nå og 50% av beløpet kan utbetales for bestilling av skilt og materiell. Det er VS som er ansvarlig for Turskilt prosjektet.  Alt arbeid med å sette opp de nye skiltene må gjøres på dugnad. Grunneier Pål Anders Strande og Egil Eriksrud har ansvar for å koordinere dugnads arbeidet sammen med de andre grunneierne. Oppsetting av skilt vil bli prioritert arbeid på neste års dugnad, og VS håper flest mulig har anledning til å delta. VS inviterte Fylkeskommunen og Ringerike kommune til et møte 11. desember i år på Ringmoen skole, for å få gode innspill på videre arbeid med å skilte løypene så bra som mulig. Møtet ble godt mottatt av alle parter og det ble også tid til en befaring i løypenettet med Pål Anders sin snøscooter, se bildene under;

 

Det er etablert en prosjekt-gruppe i regi av VS for Turskilt prosjektet. Marianne Odden Strande vil være regnskapsansvarlig, men det er også krav til revisor. Denne posisjonen har vi ikke fått på plass enda. Hvis det er en revisor blant medlemmene, som kunne tenke seg å bidra ville det vært veldig hyggelig og besparende for VS.

 

VS er meget glad for den betydelige økning i støtte til kjøring av løyper fra Ringerike kommune i år. Det ble i år bevilget i overkant av 130,000 kr fra kommunen, som er mer enn en 6-dobbling fra foregående år. Tildelingen baseres på hvor mange km løyper som er kjørt i sesongen etter en fordelingsnøkkel med andre områder i kommunen. Med bare 25 km fra Hønefoss og mindre enn 10 mil fra Oslo, og antageligvis det mest snøsikre området i kommunen, er løypene på Vikerfjell innenfor rekkevidde for de fleste som bor på Østlandet. «Kortreiste» opplevelser og aktiviteter er trendy og i tiden! Turismen har en stor betydning for Ringerike kommune og gode skiløyper må være på plass for hyttefolket og dagsturister.

 

Det har vært avholdt dugnader i høst i alle områdene, og oppmøtet er rapport til å være bra. Stor takk til alle de som deltok på dugnadene på Vikerfjell?.  For neste års dugnad vil dato og oppmøtesteder bli annonsert på hjemmesiden. Mange områder har praksis at dette er første helg i september, så hold av denne helgen. Det vil også kunne bli behov for ekstra dugnadslag i forbindelse med Turskilt prosjektet, som også vil bli annonsert.

 

Ønsker alle en flott skisesong og følg med på hjemmesiden vår www.vikerfjellski.no.

for oppdatert informasjon og løyperapport! Det vil også bli gitt løypemeldinger i Ringerike Blad.

 

Jule og Nyttårs hilsen

fra styret i Vikerfjell Skiløyper